Hizmet arz eden sigorta şirketi ile hizmet talebinde bulunan sigortalı arasında yapılacak olan hizmet akdinde uluslararası literatürde genel kabul görmüş altı temel prensip söz konusudur. Bunlar;

1. Azami İyi Niyet Prensibi
2. Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
3. Tazminat Prensibi
4. Halefiyet ve Rücu Prensibi
5. Yakın Neden Prensibi
6. Hasara Katılım Prensibi
#bilgipaylaş